Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelde therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Onder de WGBO valt ook dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en schriftelijk uw toestemming vragen.

Uw rechten en mijn plicht

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.

De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw klantnummer
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling.
 • Prestatiecode.
 • De kosten van het consult.

Samenwerking met andere bedrijven

Vanuit de praktijk deel ik geen gegevens met derde. Niemand krijgt uw gegevens herleidbaar tot u te zien.

De waarneming tijdens mijn afwezigheid en voor alle gevallen dat ik niet meer in staat ben om u zorg te bieden, heb ik afgesloten met Herniz Brink (www.herniz.nl). Zij valt onder de WKKGZ en heeft ook geheimhoudingsplicht.

Inhoud van uw dossier

 • Alle gegevens die u heeft ingevuld in het intakeformulier, questionnaire.
 • Alle aantekeningen tijdens de consulten/gesprekken.
 • Alle evaluatie, tevredenheidsdocumenten en nul-metings formulieren.
 • Alle gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Het behandelplan
 • Uw informed consent (verklaring)

Cookie policy

De website van Maud van der Struijk maakt geen gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 maart 2024

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.